Stadgar & årsmöten

Vår vision är jämlikhet och lika rättigheter för afrosvenskar. Du måste inte själv vara afrosvensk för att bli medlem.

Vem får vara med i ASR?

Du måste inte vara afrosvensk själv för att dela våra antirasistiska värderingar och vilja bidra till att uppnå ASR:s mål. Vi välkomnar alla människor att använda den här hemsidan för att lära sig mer om oss och förhoppningsvis engagera sig genom att bli medlemmar i ASR.

Verksamhetsberättelse

2023 (PDF)

Stadgar

AFROSVENSKARNAS RIKSORGANISATION

§ 1 NAMN OCH ORGANISATIONSFORM

Föreningens namn är Afrosvenskarnas Riksorganisation
Afrosvenskarnas Riksorganisation är en humanitär, kulturell och ideell förening. Riksorganisationen är partipolitiskt och religiöst obunden och har som huvuduppgift att arbeta för att skapa en meningsfull tillvaro för de afrosvenskar som bor i Sverige

§ 2 SÄTE

Föreningens säte är i Stockholm.

§ 3 ÄNDAMÅL

3.1 Att genom konstruktiva verksamheter främja en god kontakt och förståelse mellan afrosvenskar med olika kulturer, religioner och samhällssyn, och särskilt stödja och tillvarata andra och senare generationers afrosvenska ungdomars intresse i Sverige
3.2 Att bilda opinion och delta i samhällsdebatten i frågor som rör integration och                                afrosvenskarnas levnadsvillkor i Sverige
3.3 Att främja kultur- och fritidsaktiviteter främst för barn, ungdomar, kvinnor och de äldre.
3.4 Att genom information och förebyggande satsningar främja en god hälsa inom den afrosvenska gruppen i Sverige. Föreningen skall särskilt arbeta för att förebygga drogmissbruk, ungdomsbrottslighet och den kvinnliga omskärelsen/könsstympningen bland nya generationers afrosvenska flickor.
3.5 Att arbeta mot rasism och diskriminering och särskilt bekämpa afrofobi och islamofobi, samt arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor
3.6 Att aktivt arbeta för att främja en positiv utveckling i Afrika samt arbeta för en nära relation mellan Sverige och Afrika. Föreningen skall särskilt stödja de svagaste grupperna i Afrika.

§ 4 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

Afrosvenskarnas Riksorganisation ska vara:
Jämställd: genom att ha ett aktivt genus- och icke diskriminerande perspektiv både i det interna och externa arbetet.
Demokratisk: genom att de demokratiska principerna genomsyrar   arbetsformer.
Resultatorienterad: genom att ha en professionell organisation som siktar mot konkreta mål.
Flexibel: genom att kunna möta nya utmaningar i omvärlden.
Öppen: genom att arbeta efter en princip om öppenhet och genom att regelbundet rapportera till medlemmar/medlemsorganisationer

§ 5 MEDLEMSKAP

5.1 Medlemskap i Afrosvenskarnas Riksorganisation erhåller personer som godkänner dessa stadgar och som i övrigt vill verka för organisationens mål.
5.2 Ansökan om medlemskap
Medlem intages i Afrosvenskarnas Riksorganisation av styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av medlemsavgift. Medlemsavgiften avser det aktuella kalenderåret. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta organisationens intressen.

§ 6 MEDLEMSAVGIFT

Afrosvenskarnas Riksorganisation tillämpar differentierade medlemsavgifter (individavgifter och senioravgift), vilka beslutas på årsmötet.

§ 7 UTTRÄDE OCH UTSLUTNING

7.1 Medlem som vill utträda ur Afrosvenskarnas Riksorganisation, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Föreningen.
7.2 Medlem som inte har betalat årsavgiften under två år i följd ska anses ha utträtt ur föreningen men kan återkomma som ny medlem.
7.3 Medlem som uppenbarligen handlar i strid med Afrosvenskarnas
Riksorganisationens intressen eller eljest uppenbarligen skadar föreningen
kan uteslutas av styrelsen. Beslutet kan skriftligen överklagas på årsmötet.
Överklagandebrev skall lämnas till styrelsen minst två veckor före årsmötet.

§ 8 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhets- och räkenskapsåret är per kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet följande år.

§ 9 ÅRSMÖTE

9.1 Årsmötet är Afrosvenskarnas Riksorganisations högsta beslutande organ.
9.2 Medlemmarna sammanträder till ordinarie årsmöte en gång om året, senast under mars månad. Styrelsen bestämmer plats och tidpunkt för mötet. Kallelse jämte dagordning för mötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
9.3 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Rösträtt på årsmötet har alla medlemmar som har betalat medlemsavgift fram till 31 december året innan årsmötet. Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt. Vid votering kan röstningen ske med slutna valsedlar.
9.4 Vid årsmötet skall bland annat följande ärende behandlas
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justerare och två rösträknare.
4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Behandling av verksamhetsberättelsen för det avslutade verksamhetsåret.
7. Behandling av ekonomisk redovisning för det föregående året.
8. Revisionsberättelsen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av verksamhetsplan och ekonomiskplan
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av styrelsen
a. Ordförande
b. Kassör
c. Ledamöter
d. Ersättare
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Fastställande av firmateckningsrätt i föreningsstyrelsen
16. Behandling av motioner/propositioner
17. Behandling av frågor som väckts på årsmötet och/eller omprövning av       föregående styrelsebeslut rörande uteslutning
18. Avslutning

§ 10 EXTRA ÅRSMÖTE

10.1 Extra årsmöte skall äga rum då styrelsen finner det nödvändigt, eller då revisorer eller minst två tredjedelar av föreningens medlemmar skriftligen önskar det.
10.2 Styrelsen skall kalla till ett extra möte inom tre veckor efter det att den skriftliga önskan erhållits.
10.3 Vid extra årsmöte behandlas endast de ärenden som angivits i kallelsen.

§ 11 MOTIONER

Varje medlem har rätt att väcka motion till årsmöte. För att kunna behandlas måste motionerna vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Medlemmarna skall av styrelsen tillhandahållas motioner en vecka före årsmötet.

§ 12 STYRELSEN

12.1 Föreningens styrelse väljs på årsmötet och skall bestå av minst sju ledamöter och eventuella suppleanter. För att en medlem ska komma i fråga som styrelseledamot måste han/hon ha varit verksam i föreningen i minst ett år.
12.2 Varje år väljs hälften av ledamöterna på två år. Suppleanterna väljs på ett år.
12.3 Styrelsen konstituerar sig själv.
12.4 Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst en tredjedel av styrelseledamöterna begärt detta.
12.5 Styrelsen är beslutsmässig om majoriteten av ledamöterna är närvarande.
12.6 Rätt att närvara vid styrelsemöte med yttrande och förslagsrätt tillkommer dessutom adjungerade.

§ 13 FIRMATECKNING

Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. I kassaärenden äger kassören rätt att teckna firma ensam. I annat fall tecknas kassaärenden av ordförande och en ordinarie ledamot tillsammans.

§ 14 REVISION

14.1 Varje år skall det utses en revisor och en revisorssuppleant. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- ¬och styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när som helst det begärts samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast tre veckor före årsmötet.
14.2 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast en vecka före årsmötet.
14.3 Revisorer lämnar förslag till årsmötet beträffande arvode för styrelsen

§ 15 VALBEREDNING

15.1 Föreningen utser årligen en valberedning bestående av minst två ledamöter. Valberedningen ska förbereda alla förekommande val inför årsmöte.
15.2 Valberedningen skall sträva efter att styrelsesammansättning är så jämställd som möjligt. Bland annat ska män, kvinnor, unga som vuxna vara representerade. Vidare ska valberedningen ta hänsyn till § 12.1 vad gäller nominering av nya medlemmar till styrelseledamot.
15.3 Valberedningen skall lägga fram sitt förslag på årsmöte.
15.4 Medlemmar inom Afrosvenskarnas Riksorganisation uppmanas att senast två veckor före årsmötet till valberedningen nominera styrelseledamöter och revisorer samt valberedare.

§ 16 ARVODERING

Eventuella arvoden till styrelsen och revisorer beslutas på årsmötet.

§ 17 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmötet. Beslut om ändring tas med enkel majoritet.

§ 18 UPPLÖSNING

18.1 Upplösning av föreningen sker på årsmöte, varvid det krävs två tredjedels majoritet av de på årsmötet närvarande.
18.2 Vid beslut om upplösning ges Afrosvenskarnas Riksorganisations tillgångar till ändamål enligt Afrosvenskarnas Riksorganisationens målsättning efter beslut på årsmötet.
Reviderad och godkänd av extra ordinarie årsmöte, Stockholm den 11 september 2022.

Du kanske också är intresserad av:

Medarbetare

Se vilka som sitter i vår styrelse, samt medarbetare och andra aktiva medlemmar.

Stöd oss

Ge en gåva och hjälp oss i kampen för lika rättigheter. Du väljer själv hur du vill stötta oss.

Träffar och nätverk

Vi organiserar afrosvenska aktiviteter som firande av till exempel vår populära årliga nationaldagsfirande, sagostunder för barn, ungdomsverksamhet, seniorklubb, antirasistiska samtal, bokcirklar och mycket mer.