Utbilda dig med afrosvenskarna

Afrosvenskarnas antirasistiska utbildningar

Rasism är en av vår tids största samhällsutmaningar och afrosvenskar hör till den kategorin svenskar som drabbas allra hårdast av rasism. Afrosvenskar besitter en enorm kollektiv kunskap om rasism och bland våra aktiva medlemmar finns några av Sveriges största kunskapsbärare och erfarna utbildare i ämnet rasism generellt och afrofobi speciellt. Vi får ofta förfrågningar från andra som vill ta del av vår kunskap och vi har därför bestämt oss för att strukturera upp vår utbildningsverksamhet och erbjuda utbildning om rasism och antirasism under specifika ämnesområden.

Utbildningarna är på 120 minuter inklusive paus och sker i form av webinarier om inget annat avtalas. Kunden är fri att välja den digitala plattform den föredrar

innehåll

Online

— Ras och jämlikhet

Utbildningen Ras och jämlikhet riktar sig till alla som vill få en klarare bild av hur rasism verkar i dagens samhälle. Utbildningen bidrar med ett nytt perspektiv som inte är vanligt i det allmänna samtalet om rasism och jämlikhet.

Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskaper om hur det ser ut med ojämlikhet och rasism i dagens Sverige. Med underlag hämtade från den senaste forskningen kommer utbildningen att ge deltagarna en bättre förståelse av hur samhället ser ut och vad som behöver göras för att motverka en ökad rasism och ojämlikhet.

Online

— När systerskapet går isär

När systerskapet går isär! Är en grundläggande utbildning inom antirasistisk feminism utan krav på förkunskaper. Den öppnar upp för reflektion och diskussion kring feminismen ur jämlikhetssynpunkt? Frågan vi behandlar är om feminismen som vi känner den strider för alla kvinnors rättigheter, eller mer för vissas än för andras?

Vi inleder med en historisk kontext kring feminismens grunder, frammarsch och hur den förhåller sig till frågor om antirasism och inkludering på andra grunder. Vi gör också genomgående undersökning av kritiken från Black Feminism mot mainstreamfeminismen. Efter denna kurs ska du som deltagare ha med dig verktyg till att synliggöra maktordningar och reflektera normkritiskt kring din egen och andras feminism. Vilken position har du och hur kan du i din position vara en del av strukturer som upprätthåller maktordningar inom feminismen? Med utbildningen i ryggen ska du kunna vara med och praktiskt kämpa för en mer inkluderande feminism.

Online

— Rasism i arbetslivet

Rasism är ett hett ämne i Sverige idag. Det är inte ovanligt att frågor som rör frågan diskuteras på sociala medier eller i fikarummet på arbetsplatsen. I samtalet saknas ofta perspektiv från de människor som drabbas mest av rasism. Rasism i arbetslivet är en utbildning för organisationer som ställer upp på idén att strukturell rasism påverkar våra möjligheter i arbetslivet och är beredda att utforska hur detta tar sig uttryck i helt vanliga organisationer som deras egen. I utbildningen får deltagare ökad kunskap i frågor som rör rasism i arbetslivet genom bland annat en genomgång av lagstiftning och forskning på område. Utbildningen förser också deltagare med konkreta verktyg i hur de kan utveckla den egna organisationens arbete för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett ras, hudfärg eller etnicitet.

Online

— Rasism i skolan

Skolan är en av få mötesplatser där de allra flesta människor vistas eller har vistats en längre period i livet. Med tanke på den betydande rassegregationen i samhället i stort kan skolan också vara den plats där många svenskar möter och förhåller sig till svenskar av annan ras, hudfärg eller etnicitet. Skolan har både ett ansvar och en unik möjlighet att fostra elever till att verka i samhället på ett jämlikt sätt.  Denna utbildning ger en inblick vad forskningen säger om rasism och diskriminering i skolan. Utbildningen ger också deltagare konkreta verktyg i hur de kan arbeta i enlighet med lagstiftning kring frågor som rör rasism för att skapa en skola där rasism inte avgör hur elever trivs eller lyckas i skolan.

Online

— Jämlikhetsdata och antirasism i praktiken

Principen om icke-diskriminering är en av demokratins pelare och en av våra mest grundläggande mänskliga rättigheter. Redan artikel 2 i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter slås det fast att ”var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

I den här utbildningen undersöker vi vad ett rättighetsbaserat arbetssätt kopplat till ras, etnicitet eller hudfärg innebär i praktiken för din verksamhet och hur detta är kopplat till användningen av jämlikhetsdata. Det kallas med ett enklare uttryck för en antirasistisk praktik. Med antirasistisk praktik menas att ni tillämpar arbetssätt så att de ni servar som kunder, medborgare, brukare, patienter, eller liknande inte drabbas av rasism genom sättet ni arbetar på.

Antal deltagare

Det finns ingen övre gräns för antalet deltagare men olika digitala plattformar kan ha olika begränsningar. Däremot är vi tacksamma om ni anger beräknat antal deltagare eftersom det hjälper oss i våra förberedelser. Ett rekommenderat antal deltagare vid ett webinarium som ger goda möjligheter till diskussioner ligger på mellan 10 – 100 deltagare.

Utbildningsmoduler

Vi erbjuder utbildningar om hur rasism fungerar och kan bekämpas på en rad olika samhällsområden. Du får också gärna tipsa oss om det är något du saknar. Här kan du läsa mer om våra utbildningsmoduler och anmäla intresse.

Pris

En utbildningsmodul á två timmar kostar 18 000 kr exkl. 25% moms

Anmäl intresse till utbildning